Công viên sáng tạo TMA Bình Định (TIP) và chặng đường 3 năm phát triển

06/2021

Ngày 11/06/2018, TMA Bình Định khai trương văn phòng tạm thời tại 75 Mai Xuân Thưởng với hơn 50 kỹ sư. Đến nay, sau 3 năm, TMA Bình Định đã tiến một bước dài vững chắc với gần 200 thành viên tại Công viên Sáng tạo TMA (TMA Innovation Park - TIP).

TMA Bình Định khai trương văn phòng tại 75 Mai Xuân Thưởng vào ngày 11/6/2018 với hơn 50 thành viên

Bên cạnh Trung tâm phần mềm đã hoạt động từ tháng 9/2020, Trung tâm Sáng tạo và Trung tâm Nghiên cứu cũng đang được gấp rút xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thiện vào quý 4 năm nay.

Hình ảnh mới nhất về quá trình xây dựng và hoàn thiện Trung tâm Nghiên cứu

Hình ảnh mới nhất về quá trình xây dựng và hoàn thiện Trung tâm Sáng tạo

Với những đầu tư nghiêm túc và tâm huyết vào việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại miền Trung, TMA đặt mục tiêu thu hút hơn 1000 kỹ sư cùng làm việc tại TIP vào năm 2025.

Trung tâm Phần mềm đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2020